82. AVG Abraham Hulzebos

PRIVACY POLICY (AVG) ABRAHAM HULZEBOS

Inleiding
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Op de uitvoering van deze wet wordt toegezien door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy is meer dan enkel het beschermen van persoonsgegevens. Privacy betekent ook dat mensen het recht hebben handelingen te verrichten, zonder dat de buitenwereld daar kennis van heeft of neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt.

Abraham Hulzebos hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik hiermee omga. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Abraham Hulzebos houdt zich in alle gevallen aan de regels van de AVG. Dit houdt in dat ik:

✓ jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
✓ het verwerken van jouw persoonsgegevens beperk tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
✓ passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens te allen tijde gewaarborgd is;
✓ geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
✓ op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacy policy nog vragen hebt, kun je contact met Abraham Hulzebos opnemen door een e-mail te sturen naar: info@abrahamhulzebos.com.

Hoe verwerk ik jouw gegevens?
Wanneer je een reis boekt heb ik persoonlijke gegevens van je nodig. Alleen dan kunnen vliegtickets, hotelreserveringen en excursies geboekt worden. Om te voorkomen dat er misverstanden of fouten ontstaan, vraag ik vaak om een scan van het paspoort. Je kunt altijd weigeren deze scan op te sturen en je gegevens op een andere wijze aan mij te doen toekomen. Ook kun je ervoor kiezen de scan van je paspoort op een of andere wijze te manipuleren zodat deze niet voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Hoe dan ook, ik zal er alles aan doen jouw privé-gegevens ook echt privé te houden, in overeenstemming met de AVG.
Jouw gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde database. Deze persoonlijke informatie geef ik niet door aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij jij hiervoor toestemming geeft.

Waarom heb ik jouw gegevens nodig?
Wanneer je contact hebt met mij kan ik de volgende gegevens vastleggen:

✓ Jouw naam, adres, e-mailadres, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses;
✓ Namen en contactgegevens van achterblijvers;
✓ Je mobiel telefoonnummer. Deze is belangrijk, zodat je in geval van nood bereikt kan worden en ik jou op de hoogte kan stellen van problemen of vertragingen. Ik zal jouw nummer niet gebruiken voor een commerciële reden.

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van jouw reis. Om je reis en verblijf zo goed mogelijk voor te bereiden kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan luchtvaartmaatschappijen, reisleiders, agenten ter plaatse en accommodatieverschaffers.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Abraham Hulzebos de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

✓ Voornaam;
✓ Tussenvoegsel;
✓ Achternaam;
✓ Adres en woonplaats;
✓ Mobiel telefoonnummer;
✓ E-mailadres;
✓ Geboortedatum;
✓ Kopie ID of paspoort;
✓ BSN-nummer;
✓ Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de AVG-wet is vereist.

Verstrekking aan derden
Abraham Hulzebos geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met de partijen met wie ik samenwerk maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerkersovereenkomst
Abraham Hulzebos werkt samen met derden, onder andere voor de organisatie van excursies of het boeken van accommodaties of plaatselijk vervoer. Omdat ik jouw persoonsgegevens aan deze partijen verstrek, sluit ik een verwerkersovereenkomst met ze af. In deze overeenkomst staat:

✓ het onderwerp, de duur van de verwerking;
✓ de aard en het doel;
✓ het soort persoonsgegevens;
✓ de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Abraham Hulzebos heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

✓ Ik ben gehouden aan geheimhouding van jouw persoonsgegevens;
✓ Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
✓ Ik zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
✓ Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
✓ Ik gebruik versleutelde wachtwoorden voor iCloud, Google Drive en Dropbox.

Links
Op de site van Abraham Hulzebos staat een aantal verwijzingen naar andere websites. Abraham Hulzebos is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Mobiele apparaten
De website van Abraham Hulzebos is responsief, dus ook te bekijken op smartphones en tablet. Ik verwerk data via deze apparaten, bijvoorbeeld via het contactformulier. Nu de aanvallen op mobiele apparaten toenemen, bestaat het risico dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Ik zal er alles aan doen om alleen beveiligde apps te gebruiken.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van jou heb ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij of door één van de verwerkers (externe partijen die ik inhuur in het buitenland). Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, rechtstreeks aan een andere partij. Ik kan vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan jouw verzoek.

Als ik jouw persoonsgegevens verwerk op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Officiële instanties
Als je een reis hebt geboekt kan het zijn dat ik jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie bekend maak en verwerk. Ik moet onder andere jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers, die de uiteindelijke producten en diensten leveren.

Indien je naar het buitenland reist, kan het verplicht zijn je persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een grenscontrole, immigratie, veiligheid, anti-terrorisme of andere doeleinden. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Tot slot wijs ik je erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de Europese Unie niet aan zulke strenge regels gebonden is als in Nederland.

Bezoek aan onze website / Cookies

Google Analytics
Om de informatie op de website zo goed mogelijk weer te geven en te optimaliseren maakt Abraham Hulzebos gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google maakt gebruik van ‘cookies’ waarbij jouw IP-adres wordt gelinkt aan de door jou uitgevoerde activiteiten op de website van Abraham Hulzebos. Van jouw bezoek aan onze website worden datum, tijdstip, duur en IP-adres en de verwijzende website en het mobiele apparaat (smartphone of tablet) geregistreerd.

Social Media kanalen
Er kunnen meer onderdelen zijn die een cookie kunnen opleveren. Denk hierbij aan ‘like’ buttons van sociale mediakanalen. Abraham Hulzebos is actief op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Facebook Pixel / Chatbot
Abraham Hulzebos maakt gebruik van Facebook Pixel en Chatbot.
✓ Facebook Pixel is een script, een code, die wij op onze website hebben geplaatst. Deze houdt bij hoe vaak jij deze site hebt bezocht.

✓ Een Chatbot is een stukje software dat op basis van zelf ingestelde flows een gesprek kan voeren of eigenlijk imiteren.

Ik gebruik bovenstaande online tools voor: remarketing, het bijhouden van hoeveel verkopen of registraties er zijn (conversietracking) en het optimaliseren en verbeteren van websitepagina’s.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van jouw computer te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Kijk hier voor meer informatie over cookies.

Protocol datalekken
Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens worden verloren of onrechtmatige worden verwerkt of ingezien. Onder onrechtmatige verwerking vallen bijvoorbeeld onbevoegde kennisneming, wijziging, aantasting of de verstrekking daarvan. Voorbeelden van inbreuken zijn:

✓ kwijtraken van een USB -stick;
✓ stelen van een laptop met klantenbestand;
✓ hacken van persoonsgegevens;
✓ publiceren van persoonsgegevens;
✓ malware of fishing;
✓ verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres;
✓ calamiteiten zoals brand in een datacentrum;
✓ verlies van mobiele apparaten waarop belangrijke telefoonnummers of informatie staan.

Zodra er sprake is van een datalek bij Abraham Hulzebos, maak ik direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en breng ik jou op de hoogte.

Contact
Wanneer je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebt aangaande jouw gegevensbescherming of als je van mening bent dat Abraham Hulzebos haar beleid aangaande privacy niet naleeft, kun je een mail sturen naar info@abrahamhulzebos.com.

Wijzigingen in deze verklaring
Ik kan deze AVG-verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op deze website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zal ik een duidelijke mededeling op de website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

Laatste wijziging: oktober 2019